Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Aranäs att du som anställd, kund, spekulant, hyresgäst eller samarbetspartner känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter som sker i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och är noga med att våra tekniska lösningar och rutiner ska vara så säkra som möjligt för att skydda din information.

 1. Vad är personuppgifter?
  All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person är att anse som personuppgifter i lagens mening. Exempel på personuppgifter är: namn, adresser, e-post, telefonnummer, bilder och IP-adresser.
 2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?
  Aranäs AB, organisationsnummer 559001–9609 är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.
 3. Insamling och behandling av personuppgifter
  Behandling av personuppgifter inkluderar all hantering av personuppgifter, såsom t ex insamling, bearbetning, registrering, spridning och lagring. Aranäs AB samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du via vår hemsida, e-post eller telefon anmäler intresse för att köpa bostadsrätt, hyra lägenhet eller lokal, gör en serviceanmälan eller deltar vid evenemang som arrangeras av oss eller i övrigt använder våra tjänster. Vi kan också få uppgifter från Bolagsverket, Skatteverket eller Kronofogden.
 4. Vilka personuppgifter behandlas?
  4. a) Personuppgifter som du själv lämnar till oss
  De personuppuppgifter som behandlas kan vara förnamn, personnummer, efternamn, postadress, mailadress, telefonnummer, foto samt i vissa fall önskemål om typ av bostad och hyres/avgiftsnivå. Till personuppgifter räknas även uppgifter som lämnats i samband med kontakter som te x vid serviceanmälan.
  4 b) Personuppgifter som samlas in genom tekniska lösningar.
  När du använder vår webbsida aranas.se eller till denna webbsida kopplade kampanjsidor, registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Vissa in och utpasseringssystem med nyckelkort eller blipp lagrar dina uppgifter under en viss tid.
 5. Ändamålet med behandlingen
  Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Aranäs för:
  • För att kontakta dig
  • Administrering av intresseregister för bostäder och lokaler
  • Information om projekt, bostäder och kommersiella lokaler
  • Löpande företagsinformation
  • Administrera och hantera serviceärenden
  • Hantera nyckelutlämningar
  • Hantera och administrera arbetsansökningar och praktikantansökningar
  • Administrera och hantera sökande till våra lokaler och bostäder
  • Använda som underlag vid fakturering och bokföring
  • Marknadsföringssyften
  • Hantering av återvinningskort
  • Personuppgifterna kan också användas i anonymt format för framtagande av statistik samt i kund- och marknadsundersökningar med syfte att förbättra och utveckla våra erbjudanden
 6. Utlämning av uppgifter till annan part
  Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Det kan vara t.ex. analys- och kommunikationsföretag, hantverkare och IT-system leverantörer som hanterar dina uppgifter för de ändamål som beskrivs enligt ovan. Aranäs AB kommer inte under några omständigheter sälja, dela eller lämna vidare information annat än till ovan nämnda parter, om inte föreskriven lagstiftning kräver det, eller som ett direkt resultat av rättsliga åtgärder.
 7. Informationsskydd
  Vi är noga med säkerheten och endast ett begränsat antal medarbetare har tillgång till dina uppgifter. Datorer och servrar förvaras i en säker miljö.
 8. Lagring och gallring av personuppgifter
  Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom beskrivs ovan. Vi gallrar löpande alla uppgifter.
 9. Rättelse, blockering och radering
  Du som registrerad har rätt att en gång per år, kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som Aranäs AB registrerat och behandlar i sina register som rör dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

  Du kan när som helst återkalla ett samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter när vi inhämtat samtycke från dig för ett specifikt ändamål.

  Din ansökan ska vara skriftlig, innehålla ditt personnummer, vara personligen signerad samt kunna styrkas med legitimation för att vi ska säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person.
 10. Ändringar i integritetspolicyn
  Integritetspolicyn ses över med jämna mellanrum. Om förändringarna är av sådan karaktär att lagen kräver det, kommer vi att kontakta dig för att få ditt samtycke för fortsatt behandling av dina personuppgifter.
 11. Cookies
  Om man besöker en hemsida så lagras en liten fil som innehåller information om hur besökaren använder hemsidan, en s.k. cookie. Statistiken kopplas inte ihop med personuppgifter.
 12. Kontaktuppgifter
  Aranäs AB
  Box 10 333
  434 24 Kungsbacka

  Besöksadress
  Kungsgatan 6, Kungsbacka

  Telefon
  0300-512 00

  E-post
  aranas@aranas.se